#

Sherab Chamma

ཤེས་རབ་བྱམས་མའི་ཞལ་ཐང་།

#

Buddha Tönpa Shenrab

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཞལ་ཐང།

#

Yeshe Walmo

ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའི་ཞལ་ཐང་།

#

Yidam Walse

གསས་མཁར་མཆོག་ལྔའི་ཞལ་ཐང་།

#

Zhang Zhung Meri

ཞང་ཞུང་མེ་རིའི་ཞལ་ཐང།

#

Ma Gyud

མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞལ་ཐང་།