#

ཤེས་རབ་བྱམས་མའི་ཞལ་ཐང་།

#

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཞལ་ཐང་།

#

སྐྱབས་འགྲོའི་ཚོགས་ཞིང་གི་ཞལ་ཐང།

#

མ་བདུད་བཙན་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་ཐང་།

#

ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའི་ཞལ་ཐང་།

#

ཞང་ཞུང་མེ་རིའི་ཞལ་ཐང།