#

Dzambala

ཛམ་སྔོན་ཛམ་བྷ་ལྷ་སྔོན་པ།

#

Sipe Gyalmo

སྲིད་པ་རྒྱལ་མོའི་ཉལ་ཐང།

#

Yeshe Walmo

ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའི་ཞལ་ཐང་།

#

Yeshe Walmo

ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའི་ཞལ་ཐང་།

#

Sipe Gyalmo riding a black mule

སྲིད་རྒྱལ་དྲེལ་ནག་ཐང་ཁ།

#

Sipe Gyalmo riding a black mule

སྲིད་རྒྱལ་དྲེལ་ནག་གི་ཞལ་ཐང་།