#

Sherab Chamma

ཤེས་རབ་བྱམས་མའི་ཞལ་ཐང་།

#

Buddha Tönpa Shenrab

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཞལ་ཐང་།

#

Nyame Sherab Gyaltsen

རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་ཞལ་ཐང་།

#

The Refuge Tree

སྐྱབས་འགྲོའི་ཚོགས་ཞིང་གི་ཞལ་ཐང།

#

Sipe Gyalmo riding a black mule

སྲིད་རྒྱལ་དྲེལ་ནག་གི་ཞལ་ཐང་།

#

Yeshe Walmo

ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའི་ཞལ་ཐང་།