#

Zhang Zhung Meri

ཞང་ཞུང་མེ་རིའི་ཞལ་ཐང།

#

Ma Gyud

མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞལ་ཐང་།

#

Medicine Buddha (set of retinue)

སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་ཞལ་ཐང་།

#

Dzambhala and His 8 forms

ནོར་ལྷ་མཆེད་བརྒྱད་ཀྱི་ཞལ་ཐང་།

#

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ཞལ་ཐང་།

#

Deity's Palace, Peaceful Form

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཐང་ཀ