#

Sherab Chamma

ཤེས་རབ་བྱམས་མའི་ཞལ་ཐང་།

#

Buddha Tönpa Shenrab

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཞལ་ཐང།

#

Satrig Ersang

ས་ཏྲིག་ཨེར་སངས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་།

#

Medicine Buddha

སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་ཞལ་ཐང་།

#

Shenlha Ökar

གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱི་ཞལ་ཐང་།

#

Buddha Tönpa Shenrab

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཞལ་ཐང།