#

Deity's Palace, Peaceful Form

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཐང་ཀ

#

Tsa lung prayer

རྩ་རླུང་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཐང་ཀ

#

Tsa lung trul khor

རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཐང་ཀ